Menu

ČLÁNOK 1

Základné ustanovenie

 • Názov a sídlo
  • Názov združenia : Auto Sport Team Levice
  • Skratka združenia : ast-Levice
  • Sídlom združenia : 93401, Levice, Hronská 3675/4
  • Symbolom Auto Sport Team Levice : znak a vlajka
  • IČO: 42123054
 • Auto Sport Team Levice /ďalej ast-levice/ je dobrovoľným, otvoreným, samostatným, nezávislým, nepolitickým, nenáboženským občianskym združením s právnou subjektivitou, koná vo svojom mene ,registrovaným podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • Auto Sport Team Levice vyvíja svoju činnosť na celom území Slovenska

ČLÁNOK 2

Združovanie

 • Auto Sport Team Levice môže dobrovoľne vstupovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania a presadzovania záujmov a potrieb subjektov vyšších foriem združenia v súlade so záujmami a potrebami ast-Levice.

ČLÁNOK 3

Predmet činnosti

 • Poslaním ast-Levice je združovanie občanov na základe spoločného záujmu o automobily.
 • Vytvárať informačný systém o technických novinkách.
 • Organizovať činnosť v osvetovej a športovej oblasti motoristických aktivít.
 • Poskytovať poradenskú a konzultačnú pomoc.
 • Pri plnení svojich úloh spolupracovať s ďalšími subjektami podobného charakteru v tuzemsku a v zahraničí.
 • Vytvárať organizačné, materiálno-technické, ekonomické, personálne a odborné podmienky v súlade so schválenými hlavnými smermi a koncepciou rozvoja pre činnosť ast-Levice.

ČLÁNOK 4

Členstvo ast-levice

 • Členstvo v ast-Levice môže byť:
  • individuálne
  • kolektívne
  • čestné
 • Členom ast-Levice sa môže stať každá osoba, ktorá súhlasí so Stanovami ast-Levice.
 • O prijatí rozhoduje výkonný výbor na základe prihlášky v písomnej, alebo v elektronickej podobe.
 • Dokladom o členstve je platný členský preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členského poplatku v stanovenej výške za každý kalendárny rok, najneskôr do 31.3. kalendár­neho roka
 • Členstvo zaniká:
  • Dobrovoľným vystúpením z organizácie
  • Vylúčením pre závažné previnenie a konanie nezlučiteľné s členstvom, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov
  • Neobnovením členstva do konca mesiaca po vypršaní členského evidenčného preukazu
  • Úmrtím
 • Členovia môžu vystúpiť z ast-Levice kedykoľvek. Všetci vystupujúci sú však povinní splniť prijaté záväzky vyplývajúce zo stanov ast-levice, vydaných záväzných predpisov a rozhodnutí orgánov ast-levice, a to najmä povinnosť vystupujúceho člena vrátiť združeniu zapožičaný majetok združenia. V prípade zániku členstva nevzniká nárok na vrátenie členského príspevku alebo daru, nakoľko tieto sú majetkom združenia.
 • O vylúčení rozhoduje výkonný orgán združenia, ktorým je výbor ast – Levice. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia, ktorým je valné zhromaždenie.
 • V mimoriadne závažných prípadoch, môže jednotlivec, alebo kolektív proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu, písomne požiadať o jeho revíziu dozornú radu ast-Levice. Táto po preverení rozhodnutia odvolávacieho orgánu v prípade zistenia nesprávneho rozhodnutia.
  • odporučí predsedovi ast-Levice, prípad znovu prerokovať a pozmeniť rozhodnutie, alebo
  • predloží návrh na zmenu rozhodnutia odvolacieho orgánu, ktorým je valné zhromaždenie ast-Levice.
 • Kolektívnym členom ast-Levice sa môžu stať právnické osoby, a to za rovnakých podmienok ako aj u fyzických osôb.
 • Čestné členstvo môže udeliť valné zhromaždenie ast-Levice, jednotlivcom, kolektívom, alebo organizáciám za osobitné zásluhy o rozvoj združenia ast-Levice, alebo aktivít, ktoré sú úzko spojené s jeho činnosťou, na základe písomných návrhov orgánov ast-Levice. O odňatí rozhoduje valné zhromaždenie ast-Levice.

ČLÁNOK 5

Práva a povinnosti členov ast-Levice

 • Práva členov ast-Levice sú:
  • zúčastňovať sa na rokovaní orgánov ast-Levice, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť a hospodárenie,
  • dávať podnety, návrhy a pripomienky orgánom ast-Levice a žiadať na ne odpoveď do 30 dní,
  • využívať poskytované výhody ast-Levice,
  • voliť a byť volený do orgánov ast-Levice,
  • žiadať informácie o činnosti a pripravovaných aktivitách ast-Levice,
  • zúčastňovať sa všetkých aktivít, organizovaných ast-Levice,
  • preukazovať sa členským preukazom ast-Levice.
 • Povinnosti členov ast-Levice sú:
  • Dodržiavať stanovy ast-Levice , na ich základe vydané vnútorné predpisy a správať sa tak, aby neboli záujmy a dobré meno ast-Levice poškodené,
  • riadne vykonávať všetky prijaté funkcie a úlohy,
  • platiť členský príspevok vo výške schválenej valným zhromaždením ast-Levice,
  • reprezentovať ast-Levice podľa svojho najlepšieho vedomia a presvedčenia,
  • zúčastňovať sa Valného zhromaždenia ast-Levice
  • chrániť majetok ast-Levice tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, znehodnoteniu a odcudzeniu.

ČLÁNOK 6

Orgány združenia ast-Levice

 • Organizačnú štruktúru ast-Levice tvoria tieto orgány:
  • Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom
  • Výbor ast – Levice je výkonným orgánom
  • Predseda ast – Levice je štatutárnym orgánom
  • Dozorná rada ast – Levice je kontrolným orgánom
 • Orgány ast-levice sa vytvárajú na základe demokratických volieb členov ast-Levice a to na valnom zhromaždení.
 • Orgány ast-Levice zodpovedajú za svoju činnosť:
  • Výbor ast – Levice – valnému zhromaždeniu
  • Dozorná rada ast – Levice – valnému zhromaždeniu
  • Valné zhromaždenie – svojim členom
  • Predseda ast – Levice – valnému zhromaždeniu
 • Orgány ast-Levice podávajú v určených termínoch – najmenej však 1 raz ročne – správu o svojej činnosti a to:
  • Výbor ast – Levice – valnému zhromaždeniu a dozornej rade
  • Dozorná rada – valnému zhromaždeniu
  • Valné zhromaždenie – svojim členom
 • Orgány ast-Levice sú schopné rozhodovať a uznášať sa, ak je prítomná na ich rokovaní nadpolovičná väčšina pozvaných riadnych členov s hlasom rozhodujúcim. Pri zvlášť závažných rozhodnutiach je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny.
 • O spôsobe hlasovania pri voľbách do orgánov ast-Levice sa rozhodne hlasovaním.
 • Voľby funkcionárov do orgánov ast-Levice na rokovaniach valného zhromaždenia ast-Levice sa riadia schváleným volebným poriadkom.
 • Rokovanie v orgánoch ast-Levice sa riadi schváleným rokovacím poriadkom.

ČLÁNOK 7

Valné zhromaždenie

 • Najvyšším orgánom ast-Levice je valné zhromaždenie. Na jej rokovaní sa zúčastňujú všetci členovia Auto Sport Team Levice.
 • Valné zhromaždenie sa schádza raz za 1 rok, prípadne podľa potreby. Zvoláva ju písomnou , alebo elektronickou formou na základe rozhodnutia Výboru ast – Levice, predseda ast-Levice a to najmenej 21 dní pred jej konaním. Valné zhromaždenie ast-Levice si na základe návrhov Výboru ast – Levice zvolí pracovné predsedníctvo a schváli program rokovania. Z rokovania zabezpečí dozorná rada ast-Levice zápis s uznesením.
 • Valné zhromaždenie prerokováva všetky základné otázky a rozhodnutia o záujmoch a potrebách ast-Levice, najmä:
  • rozhodnutie o vzniku ast-Levice, názve, symbolike ast-Levice a o zániku,
  • schvaľuje, mení, alebo ruší stanovy ast-Levice,
  • stanovuje hlavné smery a koncepciu rozvoja činnosti,
  • schvaľuje, alebo vydáva vnútorné smernice a poriadky ast-Levice,
  • schvaľuje platnosť a pôsobnosť smerníc a nariadení v podmienkach ast-Levice,
  • volí a odvoláva predsedu ast – Levice a podpredsedu ast – Levice, členov Výboru ast – Levice, predsedu a členov dozornej rady,
  • je oprávnené zrušiť, alebo zmeniť rozhodnutie Výboru ast – Levice,
  • prerokúva správu o činnosti a hospodárení ast-Levice, schvaľuje plán činnosti a rozpočet,
  • rozhoduje o zrušení, zániku ast-Levice, vrátane určenia zásad a spôsobu vysporiadania majetku.
 • Na základe podnetu predsedu výboru ast – Levice, výboru ast-Levice, alebo 1/3 všetkých členov ast-Levice, musí byť zvolané mimoriadne valné zhromaždenie a to najneskôr do 15 dní od predloženého podnetu.

ČLÁNOK 8

Dozorná rada ast-Levice

 • Predsedu a dvoch členov dozornej rady ast-Levice volí valné zhromaždenie astLevice. Schádza sa pravidelne jeden krát za šesť mesiacov alebo podľa potreby. Rokovanie zvoláva písomnou, alebo elektronickou formou predseda dozornej rady ast-Levice a to najmenej 15 dní pred jej konaním. Rokovanie riadi a za činnosť zodpovedá predseda komisie, prípadne jeho zástupca. Z rokovania sa vyhotovuje zápis, ktorý do 15 dní po rokovaní sa zasiela predsedovi ast – Levice.
 • Dozorná rada je nezávislý orgán bez výkonnej a rozhodovacej právomoci a za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu ast-Levice.
 • Úlohou dozornej rady ast-Levice je kontrola dodržiavania stanov ast-Levice, organizačného poriadku ast-Levice, hospodárenia, všeobecne platných zákonov a smerníc, ako aj vnútorných predpisov a prijatých rozhodnutí a predpisov orgánov ast-Levice a ich činnosti.
 • Na základe písomnej žiadosti vo zvlášť závažných prípadoch, vy konáva dozorná rada revíziu rozhodnutí odvolacieho orgánu s prípadným návrhom na zmenu rozhodnutia, alebo predloženie na konečné rozhodnutie valného zhromaždenia ast-Levice.
 • Predseda a členovia dozornej rady ast-Levice sa majú právo zúčastňovať na všetkých rokovaniach orgánov ast-Levice s hlasom poradným bez zasahovania do ich právomocí.

ČLÁNOK 9

Predseda ast-Levice

 • Štatutárnym orgánom ast-Levice je predseda. Predseda koná a podpisuje samostatne. Zodpovedá za celú činnosť ast-Levice, je volený valným zhromaždením ast-Levice. Pri výkone svojej funkcie vystupuje v mene ast-Levice. K zastupovaniu môže predseda ast-Levice splnomocniť podpredsedu ast-Levice, prípadne ďalších funkcionárov ast-Levice.
 • Predseda ast-Levice zvoláva valné zhromaždenie ast-Levice a výbor ast-Levice a riadi ich činnosť.
 • Predseda ast-Levice vykonáva svoju funkciu ako čestný funkcionár. V práci sa usiluje o rozvoj ast-Levice a posilnenie jeho spoločenského významu.

ČLÁNOK 10

Výbor ast-Levice

 • Výbor ast-Levice je volený valným zhromaždením ast-Levice a skladá sa z:
  • Predseda výboru ast-Levice
  • Podpredseda výboru ast – Levice
  • troch členov výboru, ktorí zodpovedajú a zabezpečujú jednotlivé činnosti výboru ast-Levice
 • Podpredseda a členovia výboru vykonávajú svoje funkcie ako čestní funkcionári. Svoje funkcie sú povinní vykonávať zodpovedne k spokojnosti a v prospech činnosti ast-Levice.
 • Výbor ast – Levice sa schádza pravidelne jeden krát za tri mesiace, prípadne podľa potreby. Zvoláva sa písomne, alebo elektronickou formou aj s návrhom programu predsedu ast-Levice a to najneskôr 15 dní pred jeho konaním. Výbor ast-Levice, musí byť mimoriadne zvolaný, ak o tom rozhodne predseda ast-Levice, alebo o to požiada aspoň nadpolovičná väčšina jeho členov. Z rokovania zabezpečuje podpredseda výboru ast – Levice zápis s vyhotovením plnenia uložených úloh a rozpošle ho najneskôr po jeho konaní predsedovi ast-Levice, členom výboru ast – Levice, predsedovi dozornej rady ast-Levice.
 • Výbor ast – Levice riadi činnosť a spravuje záležitosti ast – Levice v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu ast – Levice. Operatívne rieši činnosť a v prípade potreby rozhoduje aj o koncepčných a zásadných veciach v súlade so schválenými hlavnými smermi a koncepciou rozvoja činnosti ast-Levice, pokiaľ nie sú tieto v pôsobnosti valného zhromaždenia ast-Levice. Vo svojej činnosti sa riadi stanovami ast-Levice, organizačným poriadkom ast-Levice a všeobecne záväznými predpismi.
 • Výbor ast – Levice zabezpečuje a plní najmä tieto úlohy:
  • Zabezpečuje a operatívne plní úlohy plánu činnosti a rozpočet schválený valným zhromaždením ast-Levice.
  • Pripravuje správy, informácie a vyhodnotenie plnenia plánu činnosti a rozpočtu pre valné zhromaždenie ast-Levice.
  • Vytvára ekonomické predpoklady pre činnosť ast-Levice.
  • Riadi vedľajšiu hospodársku činnosť.

ČLÁNOK 11

Vzťahy v ast-Levice

 • Vzťahy jednotlivých orgánov ast-levice sú uvedené v jednotlivých článkoch stanov ast-levice.

ČLÁNOK 12

Právna subjektivita

 • ast-Levice je samostatnou záujmovou organizáciou s právnou subjektivitou. Menom ast-Levice rokuje výbor ast – Levice, ktorý navonok zastupuje predseda ast-Levice, alebo na základe poverenie podpredseda ast-Levice, prípadne poverení členovia výboru ast – Levice.

ČLÁNOK 13

Majetok ast-Levice

 • ast-Levice má vo vlastníctve nehnuteľný a hnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Užíva ho na základe zmluvných vzťahov, prípadne iný majetok, o ktorý je povinný sa starať, chrániť ho a zveľaďovať.
 • Zdrojom majetku ast-Levice sú predovšetkým:
  • členské a iné poplatky
  • príjmy z doplnkovej podnikateľskej činnosti
  • dary od súkromných osôb
  • dotácie z iných organizácií
  • sponzorské dary
  • dobrovoľné príspevky
  • príjmy zo športovej a spoločenskej činnosti
  • príjmy z domácich a zahraničných reklám
  • úroky a ostatné príjmy

ČLÁNOK 14

Finančné hospodárenie

 • ast-Levice hospodári na základe ročného finančného plánu a rozpočtu. Bezprostredný spracovávaním majetku a finančných záležitostí je poverený hospodár ast-Levice.
 • Výbor ast – Levice predkladá valnému zhromaždeniu správu o hospodárení ast-Levice za uplynulé obdobie.
 • Hospodárenie ast-Levice sa riadi všeobecne záväznými finančnými predpismi.
 • Pre upresnenie spôsobu hospodárenia ast-Levice vydáva predseda ast-Levice "Zásady hospodárenia ast-Levice ". Predseda ast – Levice so súhlasom valného zhromaždenia, môže rozhodnúť o vykonávaní hospodárskej činnosti ast-Levice, zameranej na tvorbu zisku pre zabezpečenie napĺňania cieľov ast-Levice a v tomto zmysle byť spoločníkom, spoluzakladateľom, prípadne zakladateľom právnických osôb, oprávnených vyvíjať trvalú hospodársku činnosť v súlade s platným právnym poriadkom.

ČLÁNOK 15

Záväzný výklad

 • O činnostiach, organizačných otázkach a vzťahoch, ktoré nie sú definované v stanovách ast-Levice, rozhoduje valné zhromaždenie ast – Levice.
 • Záväzný výklad stanov ast-Levice ako aj ostatných záväzných predpisov schválených valným zhromaždením ast-Levice je oprávnený vysvetľovať iba tento orgán ast-Levice a tlmočí ich prezident ast-Levice.

ČLÁNOK 16

Ukončenie činnosti ast-Levice

 • O zániku združenia ast-Levice, zlúčením s iným občianskym združením, alebo dobrovoľným rozpustením, rozhoduje valné zhromaždenie uznesením, ktoré musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov ast – Levice, a ktoré menuje likvidátora alebo likvidačnú komisiu. Uznesenie o zániku ast – Levice nadobudne platnosť a účinnosť dňom, kedy správu likvidátora alebo likvidačnej komisie schváli valné zhromaždenie ast – Levice nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov ast – Levice. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia sa musí oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie, Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa ustanovenia § 70 – 75 Obchodného zákonníka.

ČLÁNOK 17

Účinnosť stanov ast-Levice

 • Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valného zhromaždenia ast – Levice a po registrácii na MV SR.
 • Prípravný výbor po zvolení výboru ast – Levice a dozoronej rady ast – Levice, zaniká.

V Leviciach september 2008.